Informace jako negentropie


Jako podnikový architekt si všímám, jak s narůstající velikostí firem roste jejich vnitřní neuspořádanost (entropie). Firmy zvyšují počet klientů, zaměstnanců, manažerů, procesů, dokumentů, cílů, technologií, dat, dodavatelů, produktů a služeb, legislativních požadavků...

S tím roste objem firemní komunikace.

Proto je v podnicích potřeba dbát na práci s rychle rostoucím počtem informací, který růstu neuspořádanosti zabraňuje (negentropie). Až potud je všechno v pořádku.


Co už je ale problematičtější je situace vně těchto firem. Pokud firmy rostou, mají čím dál větší vliv na svá okolí. Může se stát, že si dokáží prosadit zájmy, které jdou na úkor ostatních, méně úspěšných firem. Ale i na úkor veřejnosti. Proto vznikl tzv. nefinanční reporting v rámci ESG (Enviromental, Social Governance), ve kterém mají firmy větší povinnost informovat veřejnost o způsobech svého řízení a o svých aktivitách v sociální oblasti a o svých aktivitách k životnímu prostředí.

V následujících třech bodech zkusím obhájit své tvrzení, že velké systémy (například úspěšné firmy) mohou rozvíjet svou vnitřní uspořádanost (snižovat svůj vnitřní chaos) především na úkor uspořádanosti svého okolí (zvyšují vnější chaos). Svá okolí tímto svým přístupem destabilizují:

Přitahování profesně nejúspěšnějších lidí

Pokud je firma úspěšná, má obvykle zájem na tom, aby v ní pracovali profesně nejúspěšnější lidé. Méně úspěšné firmy se pak musí spokojit s profesně méně úspěšnými lidmi.

Rozhodování o „okolí“ firmy:

Pokud je firma úspěšná, dokáže prosadit změny, které pro svůj vývoj prosadit potřebuje. Například změny v legislativě. Takovéto změny ale většinou jdou na úkor ostatních, méně úspěšných firem.

Přitahování důležitých informací

Pokud je firma úspěšná, má prostředky na to, získávat takové informace, které potřebuje ke svému udržitelnému růstu. Tyto informace si ale velice často poté nechává pro sebe a nesdílí je se svým okolím. Méně úspěšné firmy se pak musí spokojit s méně důležitými informacemi, čímž se jejich prostředí nemůže tak dobře organizovat jako prostředí úspěšnějších firem.


Určitě by se mohly nalézt další příklady pro výše uvedené mé tvrzení. Cílem tohoto článku je především upozornit na možný původ zvyšujícího se chaosu v naší lidské společnosti.

Není způsobený jen tím, že přibývá počet lidí na planetě! Je způsobený i zvyšujícím se počtem informací, které velké systémy (například úspěšné firmy) potřebují generovat, získávat, znát, zpracovávat a šířit.

Je to však na úkor psychiky Člověka, který mnohdy už není schopen na něj se valící relevantní informace zpracovat. Firmy na to reagují tak, že nahrazují živé lidi neživými stroji.

Ty snesou o mnoho více informací, které dokáží zpracovávat a řídit se jimi…

Takže kdo je spouštěčem vzrůstající vnější neuspořádanosti v naší civilizaci? Jsou to velké systémy (Firmy, Banky, Zájmové skupiny, …), které pro udržení své vnitřní uspořádanosti „vysávají“ vnější uspořádanost ze svého okolí!

Jak se této skutečnosti může Člověk bránit?


Ignorací okolních informací? Pasivním konzumováním vybraných a „zpracovaných“ informací z oficiálních médií? Přesunutím se do digitálního světa? Soustředěním se pouze na ty informace, o kterých si daný člověk myslí, že skutečně potřebuje?

Jinou možností je posilovat své schopnosti cítit a vnímat. Schopnosti, které každému z nás byly od přírody dány. Mít svůj vnitřní způsob vedení, kterým se k nám dostávají především ty informace, které jsou důležité pro nás a které jsou důležité pro takový okolní svět, ve kterém chceme žít. Těmito svými vnitřními schopnostmi můžeme čelit vnější vzrůstající neuspořádanosti. Můžeme si tak snižovat svůj vnitřní chaos...

Jak posiluji své schopnosti cítit (energie) a vnímat (informace) já? Například tak, že každé ráno praktikuji staré taoistické cvičení Qi Gong, několikrát denně využívám symbol Rei Ki. Symbol: „Cho Ku Rei“ pro práci se svým fyzickým tělem a ve fyzickém světě. Symbol: „Sei Hei Ki“ pro práci se svými energiemi a v jemno-hmotných polích a symbol: „Hon Sha Ze Sho Nen“ pro práci s informacemi a v informačních polích. Často chodím na dlouhé procházky do přírody, při kterých se dostávám do stavu uvolnění, ve kterém se snáze propojuji na pro mě důležité informace.

Opakuji tedy, původ zvyšujícího se chaosu v naší společnosti není způsobený jen tím, že přibývá počet lidí (a firem) na planetě! Zvyšující chaos v naší společnosti je způsobený i zvyšujícím se počtem informací, které velké systémy (například Firmy) potřebují generovat a znát pro svou stabilizaci a pro svůj udržitelný růst!


Zde jsou otázky, které tento článek doplňují. Otázky připravila má kolegyně Katarina Kern. Pokud chcete, odpovězte si na ně také:

I. Otázky, které povzbuzují lidi k zamýšlení o nových řešeních a přístupech ve svém životě:

 1. Jaké informace považujete za nejcennější ve svém osobním či profesním životě?
 2. Jaký je váš přístup k organizaci informací ve vašem osobním či profesním životě?
 3. Jak může uspořádání informací ovlivnit váš osobní či profesní život?
 4. Máte nějaké osobní nebo profesní cíle, které by vyžadovaly získání nových informací nebo změnu vašeho přístupu k existujícím informacím?
 5. Máte tendenci sledovat různé nové zdroje informací nebo se omezujete pouze na zdroje Vámi již vybrané?

II. Otázky, které otevírají diskuzi o vlivu moderního informačního prostředí na lidské rozhodování a rovnováhu mezi racionálním a intuitivním poznáváním:

 1. Jakým způsobem určujete důvěryhodnost informací?
 2. Mění váš přístup k informacím vaše postoje k různým tématům?
 3. Vnímáte intuitivní poznání jako důležitý aspekt při rozhodování, nebo se spíše spoléháte na racionální informace?
 4. V jakých situacích považujete své intuitivní poznávání za více důvěryhodné než racionální poznávání a naopak?
 5. Máte nějaký konkrétní způsob, jak rozvíjet nebo posilovat své intuitivní poznávání?

III. Otázky motivují lidi k zamyšlení nad tím, jak jsou propojeni se svým vnitřním světem a jak může tato spojitost ovlivňovat jejich životy a vnímání světa kolem nich:

 1. Jaké máte vlastní zkušenosti, jak může to, jak se cítíte, ovlivňovat Vaši schopnost naladit se na pro Vás důležité informace?
 2. Jaké máte vlastní rituály a praktiky, které vám pomáhají udržet se v harmonií a přitahovat tak do Vašeho života pro Vás důležité informace?
 3. Jaké máte vlastní zkušenosti, jak Vaše pocity ovlivňují pocity lidí v kolektivu více lidí - například ve Vaší rodině, na Vašem pracovišti, ve Vašem zájmovém kolektivu?
 4. Jak se v praxi učíte regulovat své pocity pro lepší přitahování pro Vás důležitých informací?
 5. Máte nějaké tipy nebo rady pro lidi, kteří by chtěli být více si vědomi svých emocí a jejich vlivu na přitahování pro ně důležitých informací?

Pokud chcete, můžete mi své odpovědi poslat. Rád s Vámi budu komunikovat na tato téma.


A zde jsou mé odpovědi na otázky, které jsme s Katarinou do výše uvedeného dotazníku nevybrali:

Jak si rozšiřujete své vědomí, abyste získali nové pro Vás důležité informace?

Své vědomí si rozšiřuji například setkáváním se se inspirujícími lidmi, četbou zajímavých knih, shlížením tematických filmů a dokumentů, poslechem přínosných přednášek i dlouhými procházkami v přírodě.

Jak aplikujete koncept negentropie na svůj osobní nebo pracovní život?

Už řadu let se řídím svými principy, svou životní filosofií. Pomáhá mi to orientovat v různých i nepřehledných situacích - a tím si spořádávat svůj život v určitém svém duchu. Dalším příkladem jsou mé osobní hodnoty, které ctím – například jasnost, lehkost, plynulost, jednoduchost a elegance.

Jak lze zvýšit míru uspořádanosti a efektivity ve svém každodenním jednání?

Například rozeznáním osobních instrukcí, které neustále ovlivňují má rozhodování. Když chci změnit svůj život, první, co udělám je, že tyto své osobní (vnitřní) instrukce vyhodnocuji a případně je aktualizuji.

Jak většinou získáváte informace ve svém každodenním životě?

Většinou přijímám informace prostřednictvím svého intuitivního poznání. Takto mi přicházejí pro mě důležité informace vždy ve správný čas. Za to jsem velmi vděčný.

Jaký vliv má rychlý a neomezený přístup k informacím na své rozhodování?

Velký. Mám své oblíbené informační zdroje, díky kterým jsem neustále informován o aktuálních situacích. Jedná se především o tzv. vnitřní zdroje, které jsou nezkreslené, přímo jdoucí z daných informačních polí, na které jsem napojený.

Máte tendenci filtrovat informace, nebo konzumujete široké spektrum zpravodajských zdrojů?

Velmi filtruji informace. Pro mě má informace význam až když se mi uvnitř mého vědomí rozsvítí „kontrolka“, že je daná informace pro mě důležitá. Používám své vnitřní vedení.

Jaké jsou výhody a nevýhody digitalizace informací z vašeho pohledu?

Výhodou je zjednodušení života a nevýhodou je zjednodušení života. Občas informace redukuji a občas se nechám unášet pestrostí informací.

Máte nějaký příběh, kdy vaše intuitivní poznání hrálo klíčovou roli ve správném rozhodnutí?

Velice často se mi to děje, například když se mi lidé svěřují se svými životními situacemi. Mé intuitivní poznání vede mé rozhodování, kudy s nimi v rozhovoru jít. Zpětně se pak ukazuje, že jsme „šli“ po správné cestě.

Jak Vaše emoce ovlivňují Vaše rozhodování?

Emoce jsou solí mého života. Nesmí chybět, ale nesmí jich být ani moc. Zkrátka tolik, aby mi můj život chutnal ;-) Obvykle se mi emoce do rozhodování nemíchají.

Myslíte si, že moderní technologie a hojnost informací mohou ovlivňovat schopnost lidí využívat intuitivní poznání?

Ano, a to v dobrém i ve zlém. Někdy se mysl může zahltit informacemi z vnějšího světa, které překřičí jemnější informace ze světa vnitřního. Proto jsem rád občas sám a nedělám nic. Pak slyším lépe informace vnitřní. Jen dávám pozor, aby to byly informace, které jsou důležité pro mě.

Kdy jste si například uvědomili, že to, jak se cítíte, ovlivňuje, jaké informace a situace do svého života přitahujete?

Například na procházkách přírodou. Tak se záměrně dostávám do stavů relaxace, ve kterých dostávám často informace o tom, co mám udělat a jak to mám udělat.

Jak může schopnost uvědomění si svých pocitů posilovat schopnost filtrovat a přijímat informace?

Například pokud cítím, že jsem pohlcen působením nějakého cizího ne příliš dobrého vlivu. Pak má schopnost filtrovat informace významně klesá a já přijímám informace jdoucí ze sféry tohoto vlivu. Když si to uvědomím, tak vše zmizí.

Jakým způsobem vnímáte předpoklad, že různé emoční stavy ovlivňují schopnost přitahovat určité druhy informací?

Věřím, že tomu tak je. Většinou začnu na svém těle pociťovat různé tlaky a ne-komfort. To mě probere ze zasnění. Tím se tyto druhy informací, které vyvolávají můj ne-komfort, přeruší.

Jaké máte zkušenosti s tím, jak změna vašeho „naladění“ ovlivňuje váš přístup k rozhodování a vnímání informací?

Pokud chci vnímat „určité“ informace, potřebuji se nejprve dostat do „určitého“ naladění. V tom mi velmi pomáhá například hudba. Správným zvolením typu hudby v sobě nastavím potřebné „naladění“, díky němuž k sobě přitahuji pro mě důležité informace.


Pozn.: Pokud chcete, napište si své odpovědi i pro tyto výše uvedené otázky. Pomůže Vám to v nastavování Vašeho osobního informačního pole. Pomoci Vám v této Vaší práci mohou i informace, obsažené v knížkách: Transformace vědomí I. a II. od Tomáš Keltnera.


Jako podnikový architekt mám u svých firemních klientů na starosti, nastavení a udržování funkčního systému, tj. aby byla v podnicích entropie (míra neurčitosti) co nejnižší.  K tomuto účelu složí i podnikový proces: Řízení znalostí. Firmy ví, že je potřeba umět získaná data a informace umět vyhodnocovat. Cílem tohoto procesu je vytvářet z dat a informací znalosti. Tyto znalosti potom vhodně využívat. Pokud se dobře pracuje se znalostmi, dochází, po čase, k uvědomování. Přičemž uvědomování si určitých skutečností je základním nástrojem pro udržitelný rozvoj firem.

Pokud vás téma leadershipu a toho, jak efektivně vést týmy a celkově pracovat zajímá, určitě se podívejte na naše další blogové články na toto téma. Zajímavé pro vás mohou být i webináře pro veřejnost zdarma v rámci naší akadeMMie, kde se věnujeme zejména mindsetu a komunikaci.

A nezapomeňte se přihlásit k odběru našeho newsletteru, aby vám neunikl žádný z našich dalších článků.

Ke snižování entropie ve firmách je potřeba nastavit a neustále aktualizovat i tzv. informační pole podniku. Jedná se o soubory směrnic, norem, procesů, principů, kodexů a hodnot, kterými zaměstnanci řídí. Toto informační pole řídí „atmosféru“ ve firmách, tj. to, jak se zaměstnanci při své práci cítí.

Změňte to.

Autor článku: Tomáš Havrda

Zdroje:

1. Havrda, Tomáš - Podnikový architekt [www.linkedin.com/in/tomashavrda/]
2. Havrda, Tomáš, Autor článků v časopise: Eniologie člověka, Sovenio s.r.o. 2022 - 2023 
3. Keltner, Tomáš - Transformace vědomí, tajemství kříže, KELTNER Publishing s.r.o., 2013
4. Keltner, Tomáš - Transformace vědomí 2, vyšší dívčí, KELTNER Publishing s.r.o., 2014
5. Kern, Katarina - Intuitivní umělkyně a autorka otázek v tomto článku
6. Marion, Bruno - Chaos, praktický průvodce, Bookmedia s.r.o., Ostrava, 2018


Odebírejte novinky ze světa komunikace! 


Další zajímavé články? Máme:


Změňte to.