Náš etický kodex

Primárním účelem etického kodexu je informovat členy Mindset Mentors o stanovených pravidlech pracovní etiky spíše, než jej považovat za právně závazný dokument. Mimo výše zmíněné kodex zároveň stanovuje očekávání žádoucí praxe ve sférách mentoringu, koučování a supervize a inspiruje členy Mindset Mentors k rozvoji svých odborností.

Všichni členové Mindset Mentors, pro něž je tento kodex relevantní (mentor, kouč, supervizor, školitel, atd.) souhlasí s dodržováním jeho znění a stvrzují to svým podpisem. 

Obsah kodexu vychází ze dvou zdrojů: Profesní charty koučování a mentoringu a vlastních etických hodnot Mindset Mentors.

Úlné znění kodexu naleznete pod odkazem níže.
 Změňte to.