Jak vybudovat mentoringový program na pracovišti


Přemýšlíte o zavedení mentoringového programu na vašem pracovišti? Přinášíme partnerský článek od Femme Palette, ve kterém najdete navrženou strukturu, kterou byste se měli řídit pro úspěšné vybudování mentoringového programu.

Struktura je klíčová


Pokud chcete být schopni sledovat úspěšnost programu, je důležité dát mu jasnou strukturu. Vaším úkolem je nejen pomoci mentees najít vhodné mentory, ale musíte také zajistit, aby z mentoringových sezení něco měli. Struktura pomáhá dát mentees i mentorům jasnou představu o tom, jaký se od nich očekává závazek a co mohou naopak očekávat oni. 

Při vytváření struktury mentoringového programu byste měli myslet na následující věci: 

 • Délka trvání: Jak dlouho chcete, aby program trval? Mentoring je o budování dlouhodobého vztahu založeného na důvěře, proto by i program měl být dlouhodobý a trvat minimálně 3 až 12 měsíců. 
   
 • Formát: Chcete, aby program probíhal uzavřeně, nebo jej chcete otevřít všem ve vaší organizaci? Možná si myslíte, že mentoringová setkání by měla probíhat osobně, aby se obě strany sobě navzájem otevřely, nicméně v dnešní době jsou lidé zvyklí i na mentoringová setkání na dálku. Vždy je dobré zeptat se mentees a mentorů na jejich preference, když je dáváte dohromady.
   
 • Zaměření: Jedna z největších výhod mentoringového programu spočívá v tom, že může být zaměřen na různá témata. Můžete ve vaší organizaci nabídnout různé typy mentoringu, například zaměřené na rozvoj vedoucích pracovníků, kdy program otevřete manažerům, nebo na rozvoj talentů se zaměřením na pomoc zaměstnancům s růstem v jejich rolích, nebo mentoring zaměřený na diverzitu, kdy vyberete členy marginalizovaných skupin ve vaší společnosti a nabídnete jim mentoring. Výběr zaměření programu dává mentees a mentorům přesnou představu o tom, co by měli v programu očekávat.

Výběr vhodných kandidátů 


Když definujete strukturu programu, měli byste nejprve najít vhodné mentory. Nechcete přeci mít spoustu mentees, kteří se o program zajímají, a jen několik lidí připravených je mentorovat.

Jak vybrat mentory do programu

Mentoři jsou lidé, kteří buď chtějí někomu pomoci v kariéře, protože i jim někdo pomohl, když začínali, nebo chtějí mentorováním získat nové dovednosti. Bez ohledu na to, jaký je důvod, měli byste si jejich motivaci ověřit v přihlašovacím procesu. Nejjednodušší je vytvořit pro mentory přihlášku, kde se zeptáte na jejich motivaci a seznam jejich dovedností a oblastí, ve kterých mohou svým mentees pomoci. 

Jak vybrat mentees

Podobně jako u mentorů je velmi důležitá motivace menteeho. Nejlepších výsledků dosáhnete, když se mentees do programu přihlásí, protože sami chtějí, a ne proto, že jim to někdo nařídil. Při přihlašování je důležité pečlivě vybírat mentees tak, aby byli odhodlaní a respektovali mentorův čas. V procesu přihlašování byste se měli mentees ptát na jejich motivaci a oblasti, ve kterých se chtějí zlepšit. Můžete se také zeptat na jejich ideální profil mentora, abyste mohli najít takového mentora, který bude odpovídat jejich očekáváním.


Jak k sobě přiřadit mentory a mentees


Aby bylo spárování mentorů a mentees úspěšné, musíte si v procesu stanovit určitá kritéria. Nejlepším způsobem je položit cílenou otázku v přihlášce pro mentora (S čím můžete pomoci svému menteemu?) a podobně se zeptat i menteeho (S čím potřebujete pomoci?). Znáte-li tyto informace, snáze najdete vhodné dvojice. 

Zde je několik dalších kritérií pro přiřazení, která můžete použít ve formulářích přihlášky: 

 • Zaměření mentoringu (napr. leadership, soft skills, hard skills, kariérní růst, povýšení apod.)
 • Roky praxe (někteří mentee mohou požadovat někoho velmi seniorního, nebo někoho mladšího pro reverzní mentoring)
 • Ideální profil mentora 
 • Preferovaná pozice v rámci organizace (někteří mentees mohou preferovat spojení s někým, kdo je jim v organizační struktuře blíže, někteří mohou dát přednost někomu "zvenčí")
 • Pohlaví (například některým ženským mentees může být příjemnější otevřít se ženské mentorce)
 • Formát schůzek (někteří mentees mohou dávat přednost osobnímu setkání s mentorem)

Měření dopadu mentoringových setkání a úspěšnosti programu


Chcete-li vytvořit úspěšný mentoringový program, musíte také měřit jeho výsledky. Můžete například mentees požádat, aby si stanovili cíle, kterých chtějí v rámci mentoringu dosáhnout. Dobrým příkladem může být stanovení cílů prostřednictvím systému SMART, kde každý cíl musí být specifický, měřitelný, dosažitelný, realistický a časově vymezený.

Formulaci cílů můžete po mentees požadovat i v přihlášce do programu. Mentees i mentoři tak budou vědět, na co se mají zaměřit a jak měřit úspěch. Stanovené cíle pomohou definovat náplň schůzek a na konci programu budete vědět, zda mentees cílů dosáhli, nebo ne. Může to být jeden z vašich ukazatelů pro měření dopadu mentoringových setkání a celého programu. 

Existují i další způsoby, jak měřit dopad programu. V procesu přihlašování můžete požádat mentees, aby zhodnotili dovednosti, na které se budou v rámci mentoringu zaměřovat. Zlepšování těchto dovedností můžete průběžně sledovat tak, že budete pravidelně sbírat zpětnou vazbu a požádáte je o závěrečné hodnocení. 

Oblasti sledování úspěšnosti mentoringového programu mohou být následující: 

 • Naplnění SMART cílů
 • Hodnocení dovedností
 • Spokojenost s programem 
 • Spokojenost s mentorem
 • Počet mentoringových schůzek

Jak pomoci mentees a mentorům k úspěchu


Je pravděpodobné, že pro řadu mentees a mentorů se bude jednat o první zkušenost s mentoringem. Měli byste proto zajistit, aby obě strany věděly, co od mentoringu očekávat. Můžete buď vytvořit informační zdroj, který bude k dispozici po celou dobu programu, nebo můžete uspořádat zahajovací akci pro mentees a pro mentory, kde obě strany provedete programem a správně nastavíte jejich očekávání. 

Informační portál pro mentees by jim měl odpovědět na otázky:

 • Co mám s mentorem probírat?
 • Jak si s mentorem vytvořit vztah? 
 • Jak poskytovat mentorovi zpětnou vazbu?
 • Jak mohu být dobrý mentee?

Informační portál pro mentory by jim měl odpovědět na otázky:

 • Co je a co není mentoring? (mentoring vs. koučování)
 • Jak strukturovat mentoringové schůzky?
 • Co sdílet na mentoringových schůzkách?
 • Jak pomoci menteemu definovat a stanovit si cíle SMART?

Někteří mentoři již mohou být zkušení a nebudou potřebovat pomoc, ale aby byl program úspěšný, měli byste se ujistit, že každý zná svou roli v mentoringu.


Propagace programu v rámci organizace 


Máte už připraveno vše ke spuštění mentoringového programu ve vaší organizaci, ale nevíte, jak vzbudit zájem zaměstnanců o to, aby se stali mentory nebo mentees? Některé potenciální mentory možná budete potřebovat přesvědčit, proč do toho jít. 

Můžete například uspořádat akci s názvem Úvod do mentoringu, kde vysvětlíte, co je mentoring a jaké výhody z něj plynou pro mentees i mentory.

Pokud znáte někoho, kdo má s mentoringem zkušenosti, pozvěte ho, aby se o ně během akce podělil. Vždy je lepší slyšet o zkušenostech někoho, kdo mentoringem již prošel.

Taková akce vám může pomoci s tím, aby se o programu začalo mluvit. V kombinaci s akcí můžete také požádat manažery o pomoc tím, že nominují lidi, se kterými pracují, aby se stali mentory nebo mentees. 

Doufáme, že vám tato šablona pomůže vytvořit úspěšný mentoringový program ve vaší organizaci.


Autorství článku: Femme Palette


Další zajímavé články? Máme:


Změňte to.